Nabídka muzikoterapie

 

Muzikoterapie pro jednotlivce

 

Nabízím individuální muzikoterapii pro děti i dospělé. V rámci nich vytváříme s účastníkem (klientem) ten nejvhodnější program, který by naplnil jeho potřeby.

 

Muzikoterapie podporuje sebeuvědomění a celkově působí na osobnost člověka podpůrně. Často se zaměřuje na aktivizaci, zklidnění a relaxaci, rozvoj řeči, rozvoj motorických dovedností a trénink různých kognitivních procesů (paměť, pozornost aj.).

 

Protože hudba má výrazný komunikační potenciál, může být muzikoterapie velmi přínosná i pro lidi s narušenou komunikační schopností a pro lidi s těžkým postižením, u nichž máme jinak minimální komunikační odezvy.

 

Dle domluvy může probíhat muzikoterapie přímo u Vás anebo v centru Na dvorku (U Trati 33, Plzeň).

 

Muzikoterapie pro skupinu

 

Nabízím skupinovou muzikoterapii pro:

 

o   klienty různých sociálních zařízení

o   žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v základních a praktických školách

o   klienty nejrůznějších neziskových organizací

 

Program skupinových muzikoterapií je tvořen s ohledem na to, kdo se bude muzikoterapie účastnit. Mám zkušenosti s vedením skupinových muzikoterapií zejména pro lidi s duševním onemocněním a pro děti z pěstounských a sociálně slabých rodin. V současnosti se věnuji také dospělým lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

 

 

p6126760