NABÍDKA MUZIKOTERAPIE

PRO ZÁJEMCE

Muzikoterapie je vhodná pro lidi všech věkových kategorií. Přínosná bývá zvláště pro osoby se zdravotním postižením, velmi užitečná ale může být i pro lidi intaktní společnosti.

Zájemcům nabízím muzikoterapii individuální (muzikoterapeut s jednou osobou) nebo muzikoterapii skupinovou (terapeut s více lidmi najednou). Na muzikoterapii mám pro Vás zařízenou místnost v rekondičním centru Na dvorku (adresa U Trati 33, Plzeň).

Osobně se věnuji nejvíce muzikoterapii s lidmi s poruchami autistického spektra a s kombinovaným postižením, ale mám zkušenosti s muzikoterapií i pro lidi s duševním onemocněním, s DMO nebo s dysfázií. Jsem zde pro všechny ty, kteří hledají pro část svého života průvodce či terapeuta.

***

TÉMATA A CÍLE

Zájemce o muzikoterapii nemusí dopředu vědět, co od ní chce nebo v čem by mu měla pomoci. Lze se zaměřit na prozkoumávání nových obzorů a hledání, co by mělo nějaký význam a potenciál. Když člověk přichází do muzikoterapie s určitou potřebou nebo potíží, věnuje se pak s terapeutem tomuto tématu. Pokud je to třeba, stanovují si individuální terapeutický plán, jehož naplňování po určitém zvoleném období společně zhodnotí.

Co se týče témat, záleží samozřejmě na tom, kdo a v jakém věku na muzikoterapii přichází. Vždy je však pro terapeuta prvotním krokem navázat s nově příchozími lidmi podpůrný terapeutický vztah se vzájemnou důvěrou. Dle dohody se terapeut a klient zaměřují například na některé z osobnostních témat: uvolnění od napětí, pracování s emocemi, rozvoj řeči a komunikace, trénink pozornosti, uvědomění sebe sama, podpora k učení. Mohou se věnovat i motorickým cílům: senzomotorická integrace, rozvoj jemné a hrubé motoriky, vytrvalosti a tělesné koordinace. Někdy mají více v popředí oblast sociální: učení se sociálním dovednostem, kontakt s druhou osobou a snížení sociální izolace.

Hudební cíle nejsou primárními pro muzikoterapii, takže průběh nebývá podřizován nácviku hry na hudební nástroj. Někdy však lze takové učení na hudební nástroj zařadit jako prostředek k rozvoji senzomotorických dovedností, pozornosti, vytrvalosti nebo jiných terapeutických cílů.

 

***

ČASTÁ TÉMATA PRO LIDI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 • podpora komunikace a kontaktu, snížení sociální izolace,
 • zvýšení motivace k interakci s okolím,
 • učení sociálních dovedností,
 • podpora emoční stability,
 • učení motorických dovedností,
 • rozvoj řeči a kognitivních procesů,
 • hledání sebe sama.

***

ČASTÁ TÉMATA PRO DĚTI UMÍSTĚNÉ V DĚTSKÉM CENTRU PLZEŇ

 • podpora rozvoje řeči – rozšíření pasivní i aktivní slovní zásoby, podpora řečového vyjádření,
 • uvolnění – snížení tělesného i psychického napětí,
 • rozvoj sociálních dovedností a nastavení mantinelů chování,
 • podpora motorické koordinace končetin,
 • posílení dětí ke zvládání životních situací,
 • rytmické cítění a kladný vztah k hudbě.